Sunday, July 10, 2011

چگونه قفل کسی در گوگل +؟


می خواهم برای جلوگیری از کسی که در گوگل +؟ مسئله ای نیست. ساده و فقط سه مرحله :

1 -- به مشخصات خود را برو.

2 -- در قسمتی از مشخصات شما باید بلوک (نام تماس با ما) کلیک کنید.

3 -- تکرار می خواهید به بلوک ها.

شما همچنین می توانید با کلیک کردن کسی که در نادیده گرفتن هشدار از طریق ایمیل شما را از دریافت آن شخص را مسدود کند.

No comments :